Tevékenységeink

Társaságunk a hagyományos adótanácsadói tevékenységek (belföldi adótervezés, közvetlen és követett adókkal kapcsolatos tanácsadás, átstrukturálásokkal, átalakulásokkal kapcsolatos adótanácsadás) mellett olyan speciális szolgáltatásokat is nyújt, melyek az adóhatóság tevékenységéhez igazodva hatékonyan segítik ügyfeleinket az adóigazgatási eljárásokban felmerülő akadályok, adókockázatok elkerülésében.

Speciális szolgáltatások az áfa visszaigénylések biztos realizálása érdekében

Az áfa visszaigénylések benyújtása szükségszerűen magára vonja az adóhivatali figyelmet, mely gyakran áfa ellenőrzésben testesül meg. Irodánk vállalja, hogy a visszaigényelni kívánt összeg határidőben történő realizálását hatékonyan segíti, ami az ellenőrzésben történő teljes körű képviselet mellett magában foglalja a dokumentumok ellenőrzés előtti átvilágítását is.

Képviselet, közreműködés ellenőrzési eljárásokban

Tapasztalatunk szerint azzal, hogy az ellenőrzés korai szakaszába is bekapcsolódunk, jelentősen csökkenthetjük ügyfeleink időráfordítását a kedvező adóhatósági döntés elérésében. Célunk, hogy az általunk képviselt társaságok az ellenőrzés okozta stresszhelyzetből a lehető legkevesebbet éljék meg, és vállalkozásuk tevékenységeire koncentrálhassanak.

Előzetes ellenőrzések, adózással kapcsolatos kockázatok felmérése, minimalizálása

Az utóbbi évek jogszabályváltozásai az ellenőrzési szankciók mértékét drasztikusan megnövelték, így egyes esetekben előfordul, hogy a szankciós teher már meghaladja az adóhiány, jogosulatlan visszaigénylés összegét. Szakembereink a veszélypontok feltárásával hozzájárulnak ahhoz, hogy az adózási szankciók meghatározó része elkerülhető, illetve az egyéb kockázatok minimalizálhatóak legyenek.

Transzferár-nyilvántartás

A kapcsolt vállalkozások között alkalmazott elszámoló ár képzése az elmúlt néhány évben a hatóság kiemelt ellenőrzési pontjává vált. Tanácsadóink kimagasló szakmai tapasztalatán keresztül magabiztos és releváns támogatást biztosítunk ügyfeleink részére transzferár-dokumentáció készítése, annak felülvizsgálata, és a szokásos piaci árak alkalmazására vonatkozó általános tanácsadás kapcsán.

VRM szolgáltatások

Gyors, hiteles, írásos szakmai vélemény nyújtása előzetesen a közösségi adómentes és export értékesítések, illetve belföldi beszerzések bonyolítása esetén, valamint az ezekhez kapcsolódó adószakmai utókövetés az áfa kockázatok megszüntetése érdekében.

Nemzetközi adótervezés

A gyors globalizáció kihívásokkal teli adózási környezetet hoz létre. A komplex globális operatív és ellátási lánc modellek, melyek versenyelőnyhöz juttathatják a cégeket, tovább növelik a nemzetközi adózás kihívásait. Ezen felül az adóhatóságok világszerte igyekeznek kiterjeszteni ellenőrzésüket a nemzetközi struktúrákra és határokon átnyúló ügyletekre. Mindezek figyelembe vételével nyújtunk nemzetközi adóoptimalizálási stratégiát és nemzetközi adózási, transzferárazási, globális átstrukturálási és határokon átnyúló fúziókkal és akvizíciókkal kapcsolatos tanácsadást.

K+F tanácsadás

A hatályos jogszabályok alapján a K+F tevékenységgel összefüggésben többféle jogcímen is igénybe vehető adókedvezmény. A K+F tevékenységhez kapcsolódó, megfelelően dokumentált bizonyos – támogatással le nem fedett – költségeket az adózó levonhatja a társasági adó, az iparűzési adó és az innovációs járulék alapjából is. A megfelelően alátámasztott K+F dokumentáció birtokában tehát e költségek 9 százalékát kitevő társasági adó, 2 százalékát kitevő helyi iparűzési adó, valamint 0,3 százalékát kitevő innovációs járulék megtakarítás realizálható.
A tapasztalatok szerint a nemzetközi szinten is kiemelkedő adómegtakarítási lehetőségeket az adózóknak csak igen kis hányada veszi igénybe. Ez részben következménye az adótörvények hiányos ismeretének, részben pedig annak, hogy a szóban forgó kedvezmények gyakorlati alkalmazása igen komoly akadályokat gördít az adózók elé komplex számviteli, adózási és iparági ismereteket egyaránt magában foglaló szaktudás hiányában.
A HÍD Adószakértő szakmai csapata az adóhatósági gyakorlat ismeretében hiteles segítséget tud nyújtani a K+F adókedvezmények igénybevételéhez, a K+F dokumentáció elkészítéséhez.

Fizetésikedvezmény-eljárások menedzselése, felszámolási eljárásokhoz kapcsolódó megállapodások előkészítése, megkötése

Irodánk vállalja a közreműködést a hátralékként fennálló adó és szankciós összegek mérséklésében (elengedésében), továbbá részletfizetés és / vagy fizetési halasztás elérésében.

Testre szabott tanácsadás önkormányzati és állami fenntartású intézmények részére

Biztonságos adótervezési javaslatokat kínálunk e speciális adózói körre jellemző, bonyolult adójogi megítélésű tényállások esetén is, továbbá szükség szerint gondoskodunk a különböző szintű hatóságok hivatalos tájékoztatásainak beszerzéséről.

Feltételes adó-megállapítási eljárások, szakmai tájékoztatási kérések teljes körű bonyolítása

Az adókockázatok eliminálása, csökkentése érdekében vállaljuk, hogy a jogi környezet tisztátalansága esetén az adóhatóság, illetve a Nemzetgazdasági Minisztérium közreműködésével megteremtjük ügyfeleink számára az adóbiztonság legmagasabb szintjét.

Tanácsadás az adóigazgatás új rendszerében

Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. CXLI. törvény (Air) több ponton szigorította az adózók szempontjából a jogorvoslati szabályrendszert. Egyrészt az Air rögzíti az észrevételezési határidő jogvesztő jellegét, másrészt kimondja, hogy a fellebbezésben, illetve a fellebbezés alapján indult eljárásban a – semmisségi ok kivételével – nem lehet olyan új tényt állítani, illetve olyan új bizonyítékot előadni, amelyről a fellebbezésre jogosultnak az elsőfokú döntés meghozatala előtt tudomása volt, azonban azt az adóhatóság felhívása ellenére nem terjesztette elő. E korlátozás a másodfokú döntés alapján elrendelt új eljárás során is érvényesül. Ezen változás még szorosabb együttműködést tesz szükségessé a jövőben az adózó és az adószakértő között az ellenőrzési stratégia meghatározása során, annak érdekében, hogy az adózó javára szolgáló bizonyítékok kellő időben beterjesztésre kerüljenek a jogorvoslati eljárás során.

A HÍD minden késlekedést mellőzve nyújt teljes körű és gyakorlatias megközelítésű adószakmai támogatást ahhoz, hogy Ügyfelei adózási stratégiája a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kerüljön kialakításra.

Képviselet bírósági eljárásban, pervitel

A HÍD Adószakértővel együttműködő, az adóhivatal jogi tevékenységében megedződött ügyvédet már az adóigazgatási eljárás elejétől bevonjuk az ellenőrzés, jogviták menedzselésébe. Ezzel garantáljuk, hogy ügyfeleink egy esetleges bírósági eljárásra már a pertaktikai szempontok figyelembe vételével érkezhessenek, megteremtve ezzel a pernyertesség alapjait.

Forduljon hozzánk bizalommal!

Együttműködésben: büntetőjogi szakértő

Megfelelő tapasztalattal, és az érintett egyéb jogterületeken is kellő jártassággal nyújtunk komplex jogi segítséget a gazdasági bűncselekmények kapcsán felmerülő ügyekben, kiemelt jelentőséget tulajdonítva a gyors és hatékony fellépés szempontjainak.
Dr. Pethő Erzsébet
2004-től bírósági fogalmazó, majd 2008-tól bírósági titkári feladatokat látott el. 2009-ben bírói kinevezést nyert a Pesti Központi Kerületi Bíróságon büntető ügyszakban. Később a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog és Államtudományi Karán gazdasági büntetőjogi szakjogász végzettséget szerzett. Ítélkező tevékenysége során kiemelt tárgyi súlyú vagyon elleni, gazdasági és költségvetést károsító bűncselekményekben döntött.

Védői tevékenység

Egy büntetőeljárás végkimenetelét sok tekintetben befolyásolja a megfelelő és mindenre kiterjedő védelmi taktika. Az eljárási cselekményekre adott gyors és adekvát válaszok, a terhelt érdekeit érvényre juttató indítványok az egész eljárás alatt kiemelt szereppel bírnak, különös tekintettel a kényszerintézkedésekre, a bizonyítás kapcsán felvetődő kérdésekre. Fentiek megfelelő érvényre juttatása a felkészült jogi képviseletben rejlik. Széleskörű szakmai tapasztalatunkat elsősorban a vagyon elleni, költségvetést károsító, és egyéb, a gazdálkodás rendjét sértő bűncselekmények miatt indult büntetőeljárásokban kamatoztatjuk ügyfeleink javára.

Sértetti képviselet

A sértetti jogok gyakorlásának biztosítása egyre hangsúlyosabb szerepet kap, azonban bizonyos szempontok, úgy, mint a bűncselekménnyel érintett vagyon biztosítása, a polgári jogi igény végrehajthatósága, és a sértett kímélete, hatványozott jelentőséggel bírnak.
Vállaljuk a sértetti jogok széleskörű képviseletét, igény szerint a pótmagánvádas eljárásra is kiterjedően.

Tanú érdekében eljáró meghatalmazott ügyvédi képviselet

A büntetőügyben történő tanúkénti kihallgatás megnyugtató lebonyolítása, és a tanú jogainak teljes körű érvényesítése meghatalmazott ügyvéd jelenlétében és segítségével biztosítható.

Egyéb érdekeltek képviselete

Összetett gazdasági hátterű bűncselekmény esetén előfordulhat, hogy kívülálló személy válik a büntetőeljárás résztvevőjévé, jogára, vagy jogos vagyoni érdekére a büntetőeljárásban hozott határozat közvetlen hatással lehet. Ezen jogi helyzetek megfelelő kezelése a büntető és a polgári jogi ismeretek magas szintű összehangolásával, szakemberekeink szoros együttműködésével biztosítható.

Tanácsadás

Egyéb, nagyobb volumenű, több jogterületet is érintő tranzakció lebonyolítása esetén jelentőséggel bírhat az ügylet büntetőjogi szempontból való megvizsgálása, amivel akár egy esetleges eljárás megindítása is elkerülhető.

Együttműködésben: PORTÖRŐ ÉS ZÁHORSZKY ÜGYVÉDI IRODA

A jog nem egy misztikus terület. Professzionális, hatékony és precíz segítséget nyújtunk minden olyan kérdésben, ahol egy tapasztalt jogi képviselő problémamegoldó képességére van szükség.
Dr. Portörő Ágnes
irodavezető ügyvéd
Jogi diplomáját az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán szerezte. Egyetemi éveiben kezdett el dolgozni egy nemzetközi ügyvédi irodában, először gyakornokként majd ügyvédjelöltként. Jogi szakvizsgáinak megszerzését követően, 2004-ben alapította meg ügyvédi irodáját, mely 2015 óta társas ügyvédi irodaként működik. Rendszeresen lát el teljes körű jogi képviseletet költségvetési szerveknél, gazdasági társaságoknál és magánszemélyek esetében egyaránt.
Dr. Záhorszky Tamás
LLM, MBA
2000-ben szerzett jogi diplomát az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán. Posztgraduális tanulmányai során megszerezte a New York University nemzetközi kereskedelmi szakjogászi (LL.M.) és üzleti mesterképzési (MBA)
diplomáit, amelyeknek köszönhetően egy sajátos, jogi és üzleti szempontokat egyszerre átfogó szemlélettel segíti ügyfeleit. Tapasztalatait Budapesten nemzetközi ügyvédi irodákban, illetve számos európai országban közösségi intézmények és multinacionális vállalatok regionális jogi felsővezetői között szerezte.

Általános jogi tanácsadás

A cég megalakítását követő iránymutatás a működéssel kapcsolatos kérdésekben, beleértve szerződések előkészítését és megkötését, a bank- és hitelügyleteket, a munkavállalással kapcsolatos ügyeket és számos más olyan területet, amely a cég termelését, tevékenységét, biztonságos működését és napi munkáját szabályozza.

Jogviták

Legkülönfélébb közigazgatási, gazdasági, polgári jogi és büntető ügyekben történő teljes körű képviselet magyar és nemzetközi bíróságok előtt.

Cégjog

Magyarországi cégalapítási, cégátalakítási, összeolvadási, felvásárlási és végelszámolási, valamint fizetésképtelenségi ügyek képviselete során történő tanácsadás.

Kártérítés

Irodánk vállalja a jogellenes károkozás során keletkező károk érvényesítését peren kívül és peres eljárások során.

Munkajog

Munkáltató és munkavállaló részére a munkajog valamennyi területén biztosítjuk a megfelelő jogi tanácsadást.

Elkészítjük vagy véleményezzük a szükséges munkaszerződéseket, és segítünk akkor is, ha a munkavállaló fegyelmi ügye vagy munkaviszonyának megszüntetése kerül napirendre.

Családjog

Minden családjogi ügyet egyedi, személyes ügyként kezelünk. Együttérzés, hatékonyság, figyelmesség – ugyanazt nyújtjuk többéves tapasztalatunk alapján, amit mi magunk is elvárnánk hasonló helyzetben.

Startupok

Jogi tanácsadás, specifikus startup üzletviteli tanácsadással kiegészülve a hatékony működésért.

Ingatlanjog

Ingatlanok vétele és eladása, fejlesztése vagy cseréje során nem csupán elkészítjük az adásvételi szerződéseket, hanem összetett ingatlanfejlesztési tanácsadást is nyújtunk.

Az ingatlanpiac folyamatos figyelésével lehetővé tesszük magánbefektető ügyfeleink számára, hogy „nagykeráron” vásárolhassanak.

Szerződések

Az élet minden területén szükséges a megállapodásokat írásba foglalni. Vállaljuk szerződések, egyéb okiratok elkészítését, valamint a teljes körű képviseletet a szerződéses tárgyalások során.

Forduljon hozzánk bizalommal!