Adózói kérdés: veszteségelhatárolás

Mindenekelőtt felhívtuk a kérdést feltevő adózó figyelmét, hogy a kérdésben szereplő problémára csak a tényállás teljeskörű ismerete mellett adható egzakt válasz, ugyanakkor az általa előadottak alapján az alábbi következtetések vonhatóak le.

A társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (továbbiakban: Tao tv.) veszteségelhatárolás engedélyezését előíró 17. §-ának (8) bekezdését az azt hatályon kívül helyező jogszabály rendelkezése folytán először a 2009. adóévi negatív adóalapra nem kellett alkalmazni.

A Tao. tv. 2012. január 1-jétől hatályos változása ugyanakkor korlátozta az adóévben felhasználható veszteség mértékét. A korábbi adóévek elhatárolt vesztesége legfeljebb a felhasználása (az adózás előtti eredmény csökkentéseként történő elszámolása) nélkül számított adóévi adóalap 50 százalékáig számolható el az adózás előtti eredmény csökkentéseként (Tao. tv. 17. § (2) bekezdése). Az adózás előtti eredmény csak olyan mértékben csökkentheti a korábbi adóévek elhatárolt veszteségével, hogy az adóalap 50 százaléka társasági adóalapot képezzen.

2015. január elsejétől a jogalkotó újból több ponton korlátozta a veszteségelhatárolás érvényesítését, ugyanakkor az ezen új szabályokhoz kapcsolódó átmeneti rendelkezések (Tao. tv. 29/A. § (6) bekezdésében foglaltak) szerint a 2014-ben kezdődő adóév utolsó napjáig keletkezett, és az adóalapnál még nem érvényesített elhatárolt veszteséget az adózó a 2014. december 31-én hatályos előírások szerint írhatja le azzal, hogy az elhatárolt veszteséget legkésőbb 2025. december 31. napját magában foglaló adóévben lehet az adózás előtti eredmény csökkentéseként érvényesíteni.

A Tao tv. 17. § (1) bekezdés 2014. december 31. napján hatályos előírásai szerint amennyiben a 6. § (1)-(4) bekezdése szerinti adóalap bármely adóévben negatív, ezzel az összeggel az adózó a következő adóévekben – a (2)-(9) bekezdésekben foglaltakat figyelembe véve – döntése szerinti megosztásban csökkentheti az adózás előtti eredményét, feltéve, hogy a negatív adóalap a rendeltetésszerű joggyakorlás elvének betartásával keletkezett (a továbbiakban: elhatárolt veszteség).

A fentieket összefoglalva a 2007. és 2008. évi negatív adóalap veszteségként történő elhatárolása bizonyos feltételek fennállása esetén engedélyhez kötött volt, az ellenőrzés által feltárt pótlólagos veszteség, valamint az ellenőrzés okán engedély alá eső teljes adóévi veszteség elhatárolásának engedélyezése iránti kérelmet a határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül kellett benyújtani. Továbbá a 2012-től a korábbi adóévek elhatárolt vesztesége legfeljebb a felhasználása (az adózás előtti eredmény csökkentéseként történő elszámolása) nélkül számított adóévi adóalap 50 százalékáig számolható el, illetve a 2014-ben kezdődő adóév utolsó napjáig keletkezett, és az adóalapnál még nem érvényesített elhatárolt veszteséget az adózó a 2014. december 31-én hatályos előírások szerint írhatja le azzal, hogy az elhatárolt veszteséget legkésőbb 2025. december 31. napját magában foglaló adóévben lehet az adózás előtti eredmény csökkentéseként érvényesíteni.

Dr. Juhász Péter
A cikk szerzője
Dr. Juhász Péter

Forduljon hozzánk bizalommal!