Adózói kérdés: függ-e az alanyi mentes értékhatár átlépése a közösségi szolgáltatásnyújtás értékétől?

Mindenekelőtt felhívtuk a kérdést feltevő adózó figyelmét, hogy a kérdésben szereplő problémára csak a tényállás teljeskörű ismerete mellett adható egzakt válasz, ugyanakkor az általa előadottak alapján az alábbi következtetések vonhatóak le.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa tv.) 37. § (1) bekezdés szerint adóalany részére nyújtott szolgáltatások esetében a teljesítés helye az a hely, ahol a szolgáltatás igénybevevője gazdasági céllal letelepedett, gazdasági célú letelepedés hiányában pedig az a hely, ahol lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van.

Az Áfa tv. 193. § (1) bekezdés d.) pontja szerint az adóalany az alanyi adómentesség időszakában nem járhat el alanyi adómentes minőségében a külföldön teljesített szolgáltatásnyújtása esetében.

Az Áfa tv. 2§. a) bekezdése szerint e törvény alapján adót kell fizetni adóalany által – ilyen minőségében – belföldön és ellenérték fejében teljesített termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása után.

Az Áfa tv. 188. §-a szerint alanyi adómentesség abban az esetben választható, ha az adóalany 2. § a) pontja szerinti összes termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása fejében megtérített vagy megtérítendő ellenértéknek – forintban kifejezett és éves szinten göngyölített – összege a) sem a tárgy naptári évet megelőző naptári évben ténylegesen, b) sem a tárgy naptári évben ésszerűen várhatóan, illetőleg ténylegesen nem haladja meg a (2) bekezdésben meghatározott felső értékhatárt.

A fenti jogszabályi rendelkezést értelmezve megállapítható, hogy az adóalany által teljesített ügyletek adókötelezettségét annak teljesítési helye fogja meghatározni, ugyanis ha adóalany részére nyújt szolgáltatást, akkor a teljesítés helye a szolgáltatást igénybevevő adóalany székhelye szerinti (tag)állam lesz.

Az eddigiekben meghatározott kritériumok alapján megállapítható, hogy az áfatörvény területi hatályán kívüli szolgáltatások értékesítéséről beszélünk.

Tekintettel arra, hogy az ügylet külföldön teljesült az ebből származó bevétel nem számít bele a mentességre jogosító összeghatárba.

dr. Kisfaludy-Molnár Péter
A cikk szerzője
dr. Kisfaludy-Molnár Péter

Forduljon hozzánk bizalommal!