Adózói kérdés: export harmadik országba

A felvázolt tényállás számos olyan kérdést tartalmazott – áruféleségek bejelentése, engedélyek az élelmiszerkivitelhez stb. – amelyek nem adójogi érintettségűek, így ezen kérdésekre az alábbi válasz nem tért ki.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa tv.)163. § (1) bekezdése szerint az adóalany a számla kibocsátásáról legkésőbb a) a teljesítésig, b) előleg fizetése esetében a fizetendő adó megállapításáig, de legfeljebb az attól számított ésszerű időn belül köteles gondoskodni.

Megítélésünk szerint célszerű a számla kibocsátásáról a kiléptetést megelőzően gondoskodni, tekintettel arra, hogy azt a kiléptetéskor a hatóság kérheti.

Az Áfa tv. 98. § (1) bekezdése szerint mentes az adó alól a belföldön küldeményként feladott vagy belföldről fuvarozott termék értékesítése a Közösség területén kívülre, feltéve, hogy a termék küldeménykénti feladását vagy fuvarozását a) az értékesítő maga vagy – javára – más végzi; b) a (3) és (4) bekezdésben, illetőleg a 99. és 100. §-ban meghatározott további feltételek szerint a beszerző maga vagy – javára – más végzi.

Az Áfa tv. 98. § (2) bekezdés szerint az (1) bekezdés alkalmazásának feltétele, hogy a) a termék Közösség területéről való elhagyásának tényét, amelynek az értékesítés teljesítésekor, de legfeljebb a teljesítés napját követő 90 napon belül kell megtörténnie, a terméket a Közösség területéről kiléptető hatóság igazolja, valamint b) az a) pontban említett határidőn belül az értékesített terméket rendeltetésszerűen ne használják, egyéb módon ne hasznosítsák, ide nem értve a kipróbálást és a próbagyártást.

Az Áfa tv. 98. § (1) bekezdés szerinti mentesség egyik elengedhetetlen feltétele a kiléptetés megfelelő igazolása, melyre az egységes vámokmány szolgál.

Az egységes vámokmány kitöltésére vonatkozóan bővebb információt az adóhatóság honlapján elérhető 3008/2016. számú útmutatóban található.

Makai Miklós
A cikk szerzője
Makai Miklós

Forduljon hozzánk bizalommal!