Adózói kérdés: konszignációs raktár

Mindenekelőtt felhívtuk a kérdést feltevő adózó figyelmét, hogy a kérdésben szereplő problémára csak a tényállás teljeskörű ismerete mellett adható egzakt válasz, ugyanakkor az általa előadottak alapján az alábbi következtetések vonhatóak le.

Abban az esetben, ha a spanyol vállalkozás számára a kérdés szerinti adózó bérmunkaszolgáltatást nyújt – az alapanyag tulajdonjogának magyar cég általi megszerzésére nem kerül sor -, az alábbiak szerint kell eljárni:

Az Áfa tv. 12. § (1) bekezdése szerint ellenérték fejében teljesített termékértékesítés továbbá, ha az adóalany a vállalkozása tulajdonában tartott termékét továbbítja, vagy bizományba átvett terméket továbbít belföldről a Közösség más tagállamába vállalkozása szükségleteire. A továbbítás minden olyan módozatot magában foglal, függetlenül attól, hogy azt az adóalany maga vagy – javára – más végzi, amelynek eredményeként a termék a küldeménykénti feladás vagy a fuvarozás megkezdéséhez képest a küldeménykénti megérkezésekor vagy a fuvarozás befejezésekor a Közösség más tagállamában van.

Az Áfa tv. 12. § (2) f.) pontja szerint az (1) bekezdéshez fűződő joghatás nem áll be, ha a Közösség azon tagállamában, ahol a termék a küldeménykénti megérkezésekor vagy a fuvarozás befejezésekor van, az (1) bekezdésben említett adóalany – mint a szolgáltatás igénybevevője – termékén szakértői értékelést vagy munkát végeznek, majd annak befejezését követően a terméket – az (1) bekezdésben említett adóalany nevére szóló rendeltetéssel – belföldre továbbítják.

Ez esetben az alapanyag és a késztermék oda-visszaszállítása nem külön adómentes termékértékesítés, nem esik jelentéstételi és bevallási kötelezettség alá.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 37. § (1) bekezdése szerint adóalany részére nyújtott szolgáltatások esetében a teljesítés helye az a hely, ahol a szolgáltatás igénybevevője gazdasági céllal letelepedett, gazdasági célú letelepedés hiányában pedig az a hely, ahol lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van.

A fenti esetben tehát csak a bérmunka után keletkezik számlázási kötelezettség, így a kérdés szerinti esetben, mivel nincs ellentételezendő ügylet a felek között beszámításra nincs lehetőség.

Abban az esetben viszont, ha a felek közötti szerződésből adódóan a kérdés szerinti adózó mégis tulajdonjogot szerez az alapanyagon, és az általa elvégzett tevékenység eredményeként készterméket értékesít a spanyol partner felé, úgy a Kedves Kérdező által felvázolt elszámolás (a spanyol cég a kitárolás időpontjában adómentes közösségen belüli értékesítést, a magyar cég közösségi beszerzést valósít meg, mely ügyletet a felhasznált alapanyag értékét tartalmazó bizonylattal kell kísérni, míg a késztermék kiszámlázására pedig az eredeti áron kerülne sor) helyes, beszámítás azonban nem alkalmazható, mivel arra az Áfa tv. nem ad lehetőséget. Ezen nem változtat az sem, ha a kérdés szerinti adózó kizárólag a spanyol cég tulajdonában álló alapanyagot használ fel a késztermék előállításakor.

Dr. Verbai Tamás
A cikk szerzője
Dr. Verbai Tamás

Forduljon hozzánk bizalommal!