Adózói kérdés: licencvásárlás

Mindenekelőtt felhívtuk a kérdést feltevő adózó figyelmét, hogy a kérdésben szereplő problémára csak a tényállás teljeskörű ismerete mellett adható egzakt válasz, ugyanakkor az általa előadottak alapján az alábbi következtetések vonhatóak le.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 37. § (1) bekezdése szerint adóalany részére nyújtott szolgáltatások esetében a teljesítés helye az a hely, ahol a szolgáltatás igénybevevője gazdasági céllal letelepedett, gazdasági célú letelepedés hiányában pedig az a hely, ahol lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van.

Az Áfa tv. 140. § (1) bekezdés a.) pontja szerint abban az esetben, ha a szolgáltatás nyújtása teljesítési helyének megállapítására a 37. § (1) bekezdését kell alkalmazni, az adót a szolgáltatást igénybevevő – a 36. § értelmében vett – adóalany fizeti, feltéve, hogy a szolgáltatást nyújtó adóalany belföldön gazdasági céllal nem telepedett le, gazdasági célú letelepedés hiányában pedig lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye nincs belföldön.

Az Áfatv. 193. § (3) bekezdése alapján az adóalany az alanyi adómentesség időszakában szintén nem járhat el alanyi adómentes minőségében a 139-141., 146., 147. és 150. §-okban említett esetekben.

Az Áfa tv. 195. § (1) bekezdése szerint (1) az alanyi adómentesség időszakában keletkezett előzetesen felszámított adó levonására az adóalany akkor sem jogosult, ha nem alanyi adómentes minőségében jár el.

Az Áfa tv. 155. § (1) bekezdése szerint termék importja esetében – ha a kérdés szerinti esetben a jogátadáshoz termékértékesítés is kapcsolódik – az adót a vámhatóság állapítja meg az adófizetésre kötelezettre.

Mindezek alapján tehát a belföldi gazdasági célú letelepedési hellyel nem rendelkező partnerektől igénybe vett szolgáltatások teljesítési helye Magyarország lesz, amely ügyletek után az azokat terhelő ÁFA összegét a szolgáltatást igénybevevőjének kell megfizetni, amelyet – figyelemmel az Áfa tv. fenti rendelkezéseire – nem érint az adózó alanyi mentes státusza sem, ugyanis e körben nem járhat el alanyi adómentes minőségében, ugyanakkor nem jogosult adólevonásra.

dr. Kisfaludy-Molnár Péter
A cikk szerzője
dr. Kisfaludy-Molnár Péter

Forduljon hozzánk bizalommal!