Adózói kérdés: tehergépkocsi-eladás külföldre

Mindenekelőtt felhívtuk a kérdést feltevő adózó figyelmét, hogy a kérdésben szereplő problémára csak a tényállás teljeskörű ismerete mellett adható egzakt válasz, ugyanakkor az általa előadottak alapján az alábbi következtetések vonhatóak le.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 98. § (1) bekezdése szerint mentes az adó alól a belföldön küldeményként feladott vagy belföldről fuvarozott termék értékesítése a Közösség területén kívülre, feltéve, hogy a termék küldeménykénti feladását vagy fuvarozását a) az értékesítő maga vagy – javára – más végzi; b) a (3) és (4) bekezdésben, illetőleg a 99. és 100. §-ban meghatározott további feltételek szerint a beszerző maga vagy – javára – más végzi.

Az Áfa tv. 98. § (2) bekezdése szerint az (1) bekezdés alkalmazásának feltétele, hogy a) a termék Közösség területéről való elhagyásának tényét, amelynek az értékesítés teljesítésekor, de legfeljebb a teljesítés napját követő 90 napon belül kell megtörténnie, a terméket a Közösség területéről kiléptető hatóság igazolja, valamint b) az a) pontban említett határidőn belül az értékesített terméket rendeltetésszerűen ne használják, egyéb módon ne hasznosítsák, ide nem értve a kipróbálást és a próbagyártást.

Az Áfa tv. 98. § (3) bekezdése az (1) bekezdés b) pontja – a 99. és 100. §-ban meghatározott eltéréssel – abban az esetben alkalmazható, ha ezzel összefüggésben a beszerző nem telepedett le belföldön, letelepedés hiányában pedig, ha lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye nincs belföldön.

A fenti jogszabályi hivatkozásokat figyelembe véve, amennyiben a kérdéses esetben a fent meghatározott kritériumok teljesülnek, tehát a mongol vevő Magyarországon nem telepedett le, letelepedés hiányában pedig, ha lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye nincs belföldön, továbbá a termék kiléptetése a fentiek szerint megtörténik, áfa fizetési kötelezettség nem keletkezik.

Makai Miklós
A cikk szerzője
Makai Miklós

Forduljon hozzánk bizalommal!