Adózói kérdés: a helyi iparűzési adó megosztása

Mindenekelőtt felhívtuk a kérdést feltevő adózó figyelmét, hogy a kérdésben szereplő problémára csak a tényállás teljeskörű ismerete mellett adható egzakt válasz, ugyanakkor az általa előadottak alapján az alábbi következtetések vonhatóak le.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény melléklete szerint a kérdéses esetben a vállalkozó élhet a komplex adóalapmegosztási módszerrel.

Amennyiben a vállalkozónak a székhely szerinti településen kívül legalább egy telephelye van, és az adóalapot az 2.1. pont szerint kell megosztani, akkor a nem magánszemély vállalkozó után figyelembe veendő személyi jellegű ráfordítás legalább 10%-át a székhely szerinti településhez kell kimutatni.

A székhely, telephely(ek) szerinti településekhez (a továbbiakban együtt: települések) tartozó foglalkoztatottak – ideértve a magánszemély vállalkozó [52. § 26. a)-d) pont] esetében önmagát is – után a tárgyévben elszámolt személyi jellegű ráfordítások arányában osztható meg az adóalap. Személyi jellegű ráfordításnak a melléklet alkalmazásában az tekintendő, amit a számvitelről szóló törvény annak minősít, és a társasági adóról és osztalékadóról szóló törvény, illetőleg a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján költségként elszámolható. A magánszemély vállalkozó esetében az önmaga után elszámolt személyi jellegű ráfordítás címén – az említett törvényekben foglaltaktól függetlenül – 500.000,-Ft-ot kell figyelembe venni.

A fenti jogszabályi rendelkezések értelmében tehát az egyéni vállalkozónak az önmaga után felmerült személyi jellegű ráfordításra való tekintet nélkül 500.000,-Ft összeget kell figyelembe vennie, melyből 10%-ot legalább a székhelyre kell elszámolnia, még akkor is, ha ott tevékenységet egyáltalán nem végez. Figyelembe véve, hogy a kérdés szerint az állandó jellegű iparűzési tevékenységet az egyéni vállalkozó a telephelyén végzi, így az egyéni vállalkozóra jutó fentiek szerinti diktált személyi jellegű ráfordítás 10%-át kell a székhely szerinti településhez kimutatni, azaz 50.000.-Ft-ot.

Dr. Verbai Tamás
A cikk szerzője
Dr. Verbai Tamás

Forduljon hozzánk bizalommal!